Řád České Republiky (2003) - 3.část

29. srpna 2007 v 16:20 |  Agility
10. Tiskopisy na akcích agility
10.1. Žádost o delegaci rozhodčího
Pořadatel akce ji zasílá na adresu jednatelky KA ČR nejméně 8 týdnů před uskutečněním akce. Žádost musí obsahovat:
 kontaktní adresu pořadatele;
 název, místo a datum akce;
 vypsané zkoušky, hlavní a doplňkové soutěže.

Výbor Klub agility ČR deleguje rozhodčího na závody a delegaci zašle pořadateli do 4 týdnů před pořádáním akce. Pořadatel vhodnou formou informuje delegovaného rozhodčího a dohodne se s ním o nezbytných náležitostech.

10.2. Přihláška účastníka
Přihlášku zasílá účastník na adresu pořadatele do uzávěrky stanovené pořadatelem. Měla by obsahovat:
 místo, datum a název soutěže, kategorii, třídu;
 číslo výkonnostního průkazu;
 jméno a příjmení psovoda, příp. datum narození a adresu bydliště, název klubu, za který závodí;
 jméno a chovatelskou stanici psa, jeho datum narození, plemeno (ev.označení "bez PP" nebo "kříženec").

10.3. Výsledkové listiny
Musí obsahovat alespoň:
 charakteristiku každého parkuru (typ běhu, kategorie, výkonnostní třída);
 standardní a maximální čas,
 počet překážek,
 délku tratě,
 jméno a příjmení psovoda, jméno psa,
 dosažený čas, celkový počet trestných bodů (i pro jednotlivá kola závodu),
 výsledné pořadí, případně v případě zkoušky hodnocení.

10.4. Výkonnostní průkaz
Uznaných akcí agility se mohou zúčastnit jen ti závodníci, kteří mají výkonnostní průkaz. O jeho vystavení lze požádat při prezenci. Může ho vystavit pouze výcvikář Klubu Agility ČR. Výkonnostní průkaz je označen pořadovým číslem lomeným rokem vydání. Je nepřenosný a obsahuje následující údaje:
 příjmení a jméno psovoda, datum narození, adresu včetně PSČ, členství v oblastní skupině agility či jiné kynol.organizaci;
 jméno psa, chovatelskou stanici, datum narození psa, číslo zápisu v plemenné knize (PK), tet. číslo příp. číslo mikročipu, plemeno, pohlaví, výšku v kohoutku, kategorii;
 podpis majitele a rozhodčího KA ČR nebo výcvikáře KA ČR.

Každý pes může být zařazen pouze v jedné velikostní kategorii bez ohledu na množství vydaných výkonnostních průkazů. Případné rozpory či protesty řeší výbor KA ČR.
Povinností pořadatele je zapsat do výkonnostního průkazu všechny výsledky zkoušek, které rozhodčí zkontroluje a podepíše. Výkonnostní průkaz agility je veřejnou listinou v právním slova smyslu, falšování nebo zneužití je trestné. Další výkonnostní průkaz (pokud je původní plný) má nové pořadové číslo, podle číselné řady. Pokud závodící tým psa a psovoda výkonnostní průkaz ještě nemá požádá o něj na svých prvních závodech. Žádost má podobu předepsaného formuláře. Je povinností pořadatele předepsané formuláře mít připravené. Delegovaný rozhodčí KA ČR změří kohoutkovou výšku psa a zařadí ho do příslušné kategorie. Výkonnostní průkaz je vystaven na základě žádosti výcvikářem KA ČR a je odeslán na adresu psovoda. Výsledky prvních závodů jsou do výkonnostního průkazu zapsány výcvikářem KA ČR.

10.5. Licence psů bez průkazu původu
Účast psů bez průkazu původu a kříženců je na uznaných akcích agility (kromě MS FCI) povolena po předložení výkonnostního průkazu KA ČR, který je současně licencí psa bez PP. Před prvním startem musí majitel psa bez PP stejně jako majitel psa s PP požádat o vystavení výkonnostního průkazu viz kapitola 10.4. U zahraničních účastníků vydává licence psů bez průkazu původu kynologický klub země, jíž je soutěžící občanem.


11. Závěreč ná ustanovení
Tento Řád agility ČR je platný pro soutěže a zkoušky agility pořádané v České republice. Případné úpravy a změny podléhají schválení výborem Klubu agility ČR.

12. Platnost
Platnost tohoto Řádu je od 1.1.2003. Od tohoto dne pozbývá platnosti doposud platný Řád agility ČR.

Příloha číslo 1
Řádu AGILITY České republiky

Pravidla některých soutěží (her) agility
Tato pravidla nejsou závazná a je plně na rozhodčím, jakým způsobem je upraví.
1. Gambler
Tato hra je zpravidla zařazována na úvod závodů, pro seznámení psů s překážkami. V předem stanoveném čase, který určí rozhodčí (nejčastěji 30-45 sekund), je nutné nasbírat maximum bodů. Každá překážka na parkuru je ohodnocena počtem (1 až 5) bodů, které pes za její absolvování může dostat. Start je ze stolu, psovod si sám volí trasu parkuru, účelem je získat co nejvíce bodů. Při chybě nebo odmítnutí na dotyčné překážce nezíská žádné body, ale ve hře pokračuje dále. Každá překážka smí být správně překonána maximálně dvakrát. Mezi dvěma překážkami s kontaktními zónami musí pes absolvovat jednobodový skok. Deset sekund před časovým limitem časoměřič zapíská. Psovod se vrací se psem nejkratší cestou na stůl. Pokud je zařazen do hry Joker (jedna až tři očíslované překážky) před cílem (stolem), pes za jeho absolvování v těchto 10-ti sekundách obdrží zvláštní bodovou prémii, pokud se v limitu dotkne alespoň jednou tlapkou horní plochy stolu. Vítězem se stane ten, kdo nasbírá nejvíc bodů v nejlepším čase.
2. Neuhasers Gambler
Skládá se z normálního gambleru bez Jokera, a krátké tratě Jumpingu. Po startu pes překonává překážky podle pravidel Gambleru až do hvizdu časoměřiče (většinou po 25 sekundách od startu), pak běží nejkratší cestou ke startu Jumpingu, který musí překonat. Start i cíl jsou většinou na stole. Pro určení pořadí se body za Gambler a Jumping převedou na sekundy (1 bod = 1 sekunda). Od celkového času dosaženého na trati se odečtou sekundy za body v Gambleru a přičtou trestné sekundy za Jumping. O vítězi rozhoduje lepší čas.
3. Paralelní parkur
Paralelní vylučovací závod (Knock-Out). Postaví se dva stejné parkury. Soupeří vždy dva týmy najednou. Vítěz postupuje do dalšího kola, poražený je z dalších bojů vyřazen. Posuzuje se podle Řádu agility ČR, nejdříve rozhodují trestné body za chyby a odmítnutí, potom lepší čas. (pro hodnocení je také možné použít pravidlo, že za každou chybu nebo odmítnutí se přičte 5 sekund, vítězí ten, kdo má lepší čas). Soupeře, kteří se utkají v prvním kole, určí los. Dále se vytváří "pavouk". Finále musí být pro dva účastníky.
4. Slalom
Psi závodí, kdo nejrychleji absolvuje překážku slalom. Počet tyčí je sudý, zpravidla větší než 12. Slalom je možné absolvovat oběma směry. Při změně směru je vhodné použít některou z překážek agility, nejčastěji to bývá pevný tunel.
5. Trivial Pursuit
Parkur se skládá z 8-12 překážek, které jsou očíslovány. Cílem hry je získat co nejvíce bodů. Každá překážka je za tolik bodů, jaké má číslo. Tzn. za překonání první překážky dostane pes jeden bod, za překonání druhé překážky dva body atd. Pokud je překážka překonána nesprávně, příslušný počet bodů se odečítá. Na konci parkuru je joker. Jsou to dvě překážky, každá za jiný počet bodů (zpravidla jedna lehčí a jedna těžší) a psovod si může vybrat, kterou překoná. Rozhodčí může jednu z překážek použitých v jokerovi vymyslet úplně novou, dle vlastní fantazie, ale překážka musí být vždy bezpečná pro psa. Dále je určen časový limit pro proběhnutí parkuru. Pokud je parkur překonán před uplynutím limitu, zbývající sekundy do limitu se přičítají jako body. Pokud je limit překročen, body se odečítají (1 sekunda = 1 bod).
6. Carusel
Parkur se skládá ze skokových překážek, případně proskokového kruhu, postavených do kruhu, šikmé stěny a pevného tunelu umístěných vprostřed kruhu (tunel je protažen kolmo pod šikmou stěnou). Psovod si sám zvolí místo na obvodu kruhu, ze kterého chce startovat, a směr, jímž chce běžet.
Po startu pes překonává skokové překážky umístěné po obvodu kruhu tak, aby v co nejkratším čase překonal bez chyby 15 překážek (není chybou, pokud překoná překážek víc). Když udělá chybu, musí absolvovat pevný tunel a dále pokračuje v běhu překonáním kterékoliv překážky na obvodu kruhu, ale v opačném směru, než běžel před překonáním tunelu. Pokud udělá druhou chybu, musí absolvovat šikmou stěnu a opět pokračuje v běhu opačným směrem. Při třetí chybě musí absolvovat pevný tunel i šikmou stěnu (na pořadí nezáleží). Všechna odmítnutí je třeba nejprve opravit a dále se postupuje stejně jako při chybě. Po čtvrté chybě nebo odmítnutí následuje diskvalifikace.
7. Sudá-lichá
Parkur se skládá z 10 překážek, z nichž každá je označena z jedné strany sudým a z druhé lichým číslem. Závodník si sám zvolí trasu, kterou poběží, ale smí běžet buď pouze po lichých, nebo jen po sudých číslech (čísla nemusí jít v pořadí za sebou). Na písknutí rozhodčího musí závodník změnit směr svého postupu na parkuru tak, aby běžel po číslech opačných, než běžel dosud, tj. běžel-li např. čísla lichá, musí běžet čísla sudá a naopak. Rozhodčí pískne celkem 3x (např. po 10 sekundách, po 15 sekundách a po 10 sekundách), závodník pokaždé změní směr postupu. Po třetím zapískání se (kromě změny směru postupu) musí závodník co nejrychleji dostat do cíle. Pokud se mu to podaří během stanoveného času (např. do 10 sekund), získává body za Joker (žolík).
Cílem závodníka v této hře je získat co největší počet bodů. Způsob bodování stanoví rozhodčí, např. skokovky 1 bod, slalom 3 body, Joker 10 bodů. Hodnocení chyb: chyba nebo odmítnutí na překážce- body za překážku se nezapočítávají, absolvování překážky patřící do opačné skupiny čísel (sudá místo liché a naopak)-diskvalifikace.
8. Kvítek
Tato hra vznikla v Lounech na tradičních závodech "O lounský kvítek".
Parkur se skládá ze čtyř symetrických okruhů překážek, každý okruh obsahuje 4 překážky. Mezi okruhy je vprostřed stůl, z něhož se startuje (libovolná poloha psa na stole). Nejprve se běží okruh označený číslem 1, po něm okruh číslo 2, 3 a 4. Mezi jednotlivými okruhy vždy následuje stůl a na něm nejprve poloha "sedni", po 2. okruhu poloha "stůj" a po 3. okruhu poloha "lehni" (vždy na 5 sekund). Cíl je rovněž na stole.
V závěrečném hodnocení rozhoduje počet získaných bodů, potom teprve dosažený čas. Bodování je podobné jako v Trivial Pursuit - za první překážku v okruhu 1 bod, za druhou 2 atd., celkem tedy za jeden okruh maximálně 10 bodů. K tomu se v případě, že pes bezchybně provede všechny 3 polohy na stole (tedy aniž by se např. zvednul z polohy "lehni" předčasně), připočítává Joker (žolík) 15 bodů. Pokud pes udělá na okruhu chybu, příslušný počet bodů za překážku se nezapočítává, totéž platí při odmítnutí (není třeba opravovat).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama